องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [23 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง อบจ.สิงห์บุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น [23 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดทำโครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต [23 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง [23 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" [22 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนรถเข็นนั่งแบบมาตรฐาน ให้กับผู้พิการ [22 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว "ลำน้ำแม่ลา และอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ [22 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง อบจ.สิงห์บุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น [22 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จัดกิจกรรมการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางไปรีไซเคิลเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อผู้พิการ [21 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลโพกรวม [21 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 141 - 150 (ทั้งหมด 1285 รายการ)