องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 086-4491226
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นางสุรางคณา คุ้มครอง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 081-9757144
นายกัมปนาท นุ่มหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9233082
นางมยุรี ธรรมสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-1343180
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
โทร : 089-6156777
นายสุนัน บำรุง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 086-3746017
นางสุรางคณา คุ้มครอง
เลขานุกาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร : 081-9757144
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร : 081-8346888
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 089-4434955
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 081-3435843