องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 089-0864024
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 089-0864024
นายสมทรง อารมย์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-6074246
นายสมทรง อารมย์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 089-6074246
นางมยุรี ธรรมสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นางมยุรี ธรรมสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : -
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : -
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร : -
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-0864024
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 089-0864024
นางสาวลำดวน ใจบาน
เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 086-1682004
นางสาวลำดวน ใจบาน
เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 086-1682004
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87