องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
สิบเอกนครไทย ยวนแห่ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 086-4491226
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายสมทรง อารมย์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-6074246
นางมยุรี ธรรมสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-1343180
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
โทร : 089-6156777
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 081-3435843
นายสุนัน บำรุง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 086-3746017
นางสาวลำดวน ใจบาน
เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร : 086-1682004
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร : 081-8346888
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 089-4434955