องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
account_circle คณะผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 086-2121238
นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 086-2121238
นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8531593
นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 081-8531593
นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 092-3598883
นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 092-3598883
นาย อนิรุต นองเนือง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นาย อนิรุต นองเนือง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 775