messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle สมาชิกสภา
นายเสวก วิงวอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นายมนตรี แตงทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางอินทิรา รุดทัง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายธนากร ภู่สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๑
นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๒
นายนิยม นิยมชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๓
ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๔
นายเสวก วิงวอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๕
นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๖
นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวิรุฬ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๑
นายไพบูลย์ เอดาศัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๒
นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๓
นายธนพล สีตะระโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๔
พ.ท.สิงห์ สนธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๕
นายมนตรี แตงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๖
นายกิตติพงษ์ ทองอร่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๑
นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๒
นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๓
นายโยธี แช่มสุขขี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๔
นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๑
นายวันชัย สืบชนะกิจกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๒
นายสมคิด ม่วงเทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๓
นางสุวดี เขียวสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๑
นายธรรมนูญ อภินันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๒
ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๓
นายตันติกร พาศิรายุธ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง เขต ๑
นายภูฑาริศ นาคทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง เขต ๒