องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
account_circle คณะผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 086-2121238
นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 086-2121238
นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8531593
นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 081-8531593
นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 092-3598883
นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 092-3598883
นาย อนิรุต นองเนือง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นาย อนิรุต นองเนือง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นายเสรี ยอดระยับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8519371
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 089-0864024
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 089-0864024
นายสมทรง อารมย์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-6074246
นายสมทรง อารมย์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 089-6074246
นางมยุรี ธรรมสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นางมยุรี ธรรมสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : -
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : -
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร : -
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-0864024
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 089-0864024
นางสาวลำดวน ใจบาน
เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 086-1682004
นางสาวลำดวน ใจบาน
เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โทร : 086-1682004
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
account_circle สมาชิกสภา
ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นายมนตรี แตงทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นายมนตรี แตงทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางสาวลำดวน ใจบาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางสาวลำดวน ใจบาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นายธนากร ภู่สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๑
นายธนากร ภู่สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๑
นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๒
นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๒
นายนิยม นิยมชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๓
นายนิยม นิยมชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๓
ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๔
ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๔
นายเสวก วิงวอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๕
นายเสวก วิงวอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๕
นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๖
นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๖
นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวิรุฬ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๑
นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวิรุฬ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๑
นายไพบูลย์ เอดาศัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๒
นายไพบูลย์ เอดาศัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๒
นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๓
นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๓
นายธนพล สีตะระโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๔
นายธนพล สีตะระโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๔
พ.ท.สิงห์ สนธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๕
พ.ท.สิงห์ สนธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๕
นายมนตรี แตงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๖
นายมนตรี แตงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๖
นายกิตติพงษ์ ทองอร่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๑
นายกิตติพงษ์ ทองอร่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๑
นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๒
นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๒
นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๓
นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๓
นายกฤษิกร แช่มสุขขี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๔
นายกฤษิกร แช่มสุขขี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๔
นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๑
นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๑
นายวันชัย สืบชนะกิจกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๒
นายวันชัย สืบชนะกิจกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๒
นายสมคิด ม่วงเทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๓
นายสมคิด ม่วงเทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๓
นางสุวดี เขียวสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๑
นางสุวดี เขียวสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๑
นายธรรมนูญ อภินันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๒
นายธรรมนูญ อภินันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๒
ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๓
ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๓
นายตันติกร พาศิรายุธ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง เขต ๑
นายตันติกร พาศิรายุธ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง เขต ๑
นายประเทือง นาคทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง เขต ๒
นายประเทือง นาคทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง เขต ๒
account_circle สำนักปลัดฯ
นายปฐมพงษ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายปฐมพงษ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวณีรนุช ปุราณสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวณีรนุช ปุราณสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายปฐมพงษ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นายปฐมพงษ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นายชัยยะ มหาปราบ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายชัยยะ มหาปราบ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายมานะ ไทยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นายมานะ ไทยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ
นางสุราคณา คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางสุราคณา คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จ.อ.พรชัย ดลไพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ.อ.พรชัย ดลไพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพินรัตน์ กะระโสภณ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสาวพินรัตน์ กะระโสภณ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสาวบุษกร เอี่ยมเกิด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวบุษกร เอี่ยมเกิด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ส.อ.ณัฐพงศ์ มุกดาสนิท
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
ส.อ.ณัฐพงศ์ มุกดาสนิท
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสมคิด บัวงาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสมคิด บัวงาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางภคมน คุ้มญาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางภคมน คุ้มญาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววรณิก ทับทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาววรณิก ทับทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวจริญญา จันทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจริญญา จันทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ อึ้งมณีภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจารุวรรณ อึ้งมณีภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวฐิติมา ศรีทองสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นางสาวฐิติมา ศรีทองสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นางสาวฉัตรวรุณ ดวงแข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวฉัตรวรุณ ดวงแข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส.ท.คณิศร มีสันทัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ส.ท.คณิศร มีสันทัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางณฐมล อินประไพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางณฐมล อินประไพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
account_circle สำนักงานเลขานุการ
นางสาวลำดวน ใจบาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางสาวลำดวน ใจบาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางทิศากร รุ่งสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการประชุม
นางทิศากร รุ่งสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการประชุม
นางทิศากร รุ่งสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นางทิศากร รุ่งสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นางทิพนันท์ แสงธูป
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ
นางทิพนันท์ แสงธูป
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ
นางสาวศุภิสรา ศรีอ่ำดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศุภิสรา ศรีอ่ำดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนิสา มีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุนิสา มีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
account_circle กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสุภานัน สว่างพร้อม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
นางสุภานัน สว่างพร้อม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
นางสุภานัน สว่างพร้อม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นางสุภานัน สว่างพร้อม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นางกอบกุล ทองจันทร์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลงานและโครงการ
นางกอบกุล ทองจันทร์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลงานและโครงการ
นางจิตรอารี เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจิตรอารี เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอรทัย ใจแสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางอรทัย ใจแสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศศิณี ศรีชำนิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวศศิณี ศรีชำนิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางวิจิตรา สีนอเพีย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิจิตรา สีนอเพีย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชลธิชา อยู่แพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชลธิชา อยู่แพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเกศินี นักคิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเกศินี นักคิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอัยย์ญาดา บัวพุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอัยย์ญาดา บัวพุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอรพินธ์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางอรพินธ์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปัทมา มูลธิโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปัทมา มูลธิโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
account_circle กองคลัง
นางมยุรี ธรรมสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมยุรี ธรรมสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศรีวรินทร์ จันทร์อิน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวศรีวรินทร์ จันทร์อิน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวศิริลักษณ์ รุจิระกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวศิริลักษณ์ รุจิระกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางมยุรี ธรรมสกุล
หัวหน้าฝ่ายการพัสดุและทรัพย์สิน
นางมยุรี ธรรมสกุล
หัวหน้าฝ่ายการพัสดุและทรัพย์สิน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางฉัตรธิดา มนุษย์จันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางฉัตรธิดา มนุษย์จันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสายรุ้ง เก่งทันการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสายรุ้ง เก่งทันการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศิริลักษณ์ รุจิระกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ รุจิระกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรสริน เปียอยู่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางรสริน เปียอยู่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางคนึงนิตย์ ทารินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางคนึงนิตย์ ทารินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปิยะพร สุขปรีดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวปิยะพร สุขปรีดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวธนารัตน์ ภาคพฤกษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวธนารัตน์ ภาคพฤกษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
account_circle กองช่าง
นายสมทรง อารมย์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมทรง อารมย์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปกรณ์ ทารินทร์
หัวหน้าฝ่ายการสำรวจและออกแบบ
นายปกรณ์ ทารินทร์
หัวหน้าฝ่ายการสำรวจและออกแบบ
นายกัมปนาท นุ่มหอม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายกัมปนาท นุ่มหอม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายเอนก อริยพฤกษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายเอนก อริยพฤกษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายสำรวย เสือป่า
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสำรวย เสือป่า
นายช่างโยธาอาวุโส
นายเอนก อริยพฤกษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายเอนก อริยพฤกษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายวิชาญ บุญเรือง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายวิชาญ บุญเรือง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
จ.อ.เสกสรรค์ พัวงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ.อ.เสกสรรค์ พัวงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ.อ.ธีรยุทธ ปภูสโร
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
จ.อ.ธีรยุทธ ปภูสโร
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นางสาวนันทพร ศิริพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนันทพร ศิริพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิติภูมิ เทียนถาวร
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายกิติภูมิ เทียนถาวร
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายไชยรัตน์ จันทร์อินทร์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายไชยรัตน์ จันทร์อินทร์
นายช่างโยธาอาวุโส
จ.อ.ณกรณ์ พิบูลย์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
จ.อ.ณกรณ์ พิบูลย์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นางสาวพรรธน์ชญมน ปอใหม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวพรรธน์ชญมน ปอใหม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นายอรรถพล เอี่ยมเกิด
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นายอรรถพล เอี่ยมเกิด
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
account_circle กองการศึกษา
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
account_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รักษาราชการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รักษาราชการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายสำเริง สุขกาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายสำเริง สุขกาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
account_circle กองการเจ้าหน้าที่
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
จ.อ.จารึก เจียมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
จ.อ.จารึก เจียมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
จ.อ.จารึก เจียมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ.อ.จารึก เจียมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นางศิริวรรณ อังสนั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางศิริวรรณ อังสนั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจรรจิรา สุขสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางสาวจรรจิรา สุขสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางสาวรามนรินทร์ หรั่งแร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวรามนรินทร์ หรั่งแร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
account_circle กองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสุราคณา คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสุราคณา คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสุราคณา คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
นางสุราคณา คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
account_circle ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111