messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle คณะผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 086-2121238
นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8531593
นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 092-3598883
นางวันดี วิรัสสะ
ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 0899016827
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : -
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : -
นางสุรางคณา คุ้มครอง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 081-9757144
นายกัมปนาท นุ่มหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9233082
นางมยุรี ธรรมสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-1343180
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
โทร : 089-6156777
นายสุนัน บำรุง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 086-3746017
นางอินทิรา รุดทัง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร : 081-5512538
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร : 081-8346888
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 089-4434955
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 081-3435843
account_circle สมาชิกสภา
นายเสวก วิงวอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นายมนตรี แตงทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นางอินทิรา รุดทัง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายธนากร ภู่สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๑
นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๒
นายนิยม นิยมชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๓
ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๔
นายเสวก วิงวอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๕
นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เขต ๖
นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวิรุฬ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๑
นายไพบูลย์ เอดาศัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๒
นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๓
นายธนพล สีตะระโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๔
พ.ท.สิงห์ สนธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๕
นายมนตรี แตงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต ๖
นายกิตติพงษ์ ทองอร่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๑
นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๒
นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๓
นายโยธี แช่มสุขขี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน เขต ๔
นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๑
นายวันชัย สืบชนะกิจกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๒
นายสมคิด ม่วงเทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน เขต ๓
นางสุวดี เขียวสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๑
นายธรรมนูญ อภินันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๒
ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต ๓
นายตันติกร พาศิรายุธ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง เขต ๑
นายภูฑาริศ นาคทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง เขต ๒
account_circle สำนักปลัดฯ
นางสุรางคณา คุ้มครอง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 0819757144
นางสาวณีรนุช ปุราณสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
จ.อ.พรชัย ดลไพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นางสาวสาวิตรี พลทวี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวพินรัตน์ กะระโสภณ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสาวบุษกร เอี่ยมเกิด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสมคิด บัวงาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ.อ.พรชัย ดลไพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววรณิก ทับทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวจริญญา จันทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวฐิติมา ศรีทองสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
นางสาวฉัตรวรุณ ดวงแข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส.ท.คณิศร มีสันทัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณฐมน เร้าวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนันทิกร มีสันทัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน
นางสาวณฐมนพร ขุนดอนมะแสง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี พลทวี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นายพีรวัส วิเลปนะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายณัฐวัฒน์ ยศอธิพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายปรัชญา พิรุณจินดา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชนิษฎา ศาลาทอง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นายบัญชา สมประเสริฐ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวนวพรพัชร พัทธ์ศุภนันท์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
account_circle สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางอินทิรา รุดทัง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางทิพนันท์ แสงธูป
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ
นางทิศากร รุ่งสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายชัยยะ มหาปราบ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
นางสาวศุภิสรา ศรีอ่ำดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนิสา มีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสมฤทัย คงรวมญาติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
account_circle กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวศศิณี ศรีชำนิ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
นางสุภานัน สว่างพร้อม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นางอรทัย ใจแสน
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
นางอรพินธ์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางจิตรอารี เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิจิตรา สีนอเพีย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชลธิชา อยู่แพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเกศินี นักคิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอัยย์ญาดา บัวพุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปัทมา มูลธิโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
account_circle กองคลัง
นางมยุรี ธรรมสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศรีวรินทร์ จันทร์อิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางรสริน เปียอยู่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริลักษณ์ รุจิระกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางฉัตรธิดา มนุษย์จันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ รุจิระกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสายรุ้ง เก่งทันการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางคนึงนิตย์ ทารินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปิยะพร สุขปรีดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววิภาดา จึงเจริญนิรชร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจิดาภา คำนึง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายพลวัต บุญชู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
account_circle กองช่าง
นายกัมปนาท นุ่มหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปกรณ์ ทารินทร์
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายเอนก อริยพฤกษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายปริญญา ขันไชย
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายมานะ ไทยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท
นายเอนก อริยพฤกษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายสำรวย เสือป่า
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวิชาญ บุญเรือง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
จ.อ.เสกสรรค์ พัวงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ.อ.ธีรยุทธ ปภูสโร
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นางสาวนันทพร ศิริพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิติภูมิ เทียนถาวร
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายไชยรัตน์ จันทร์อินทร์
นายช่างโยธาอาวุโส
จ.อ.ณกรณ์ พิบูลย์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นางสาวพรรธน์ชญมน ปอใหม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอรรถพล เอี่ยมเกิด
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นายจิรศักดิ์ ทองพิมพ์
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายสมทรง กลิ่นทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
account_circle กองการศึกษา
นายสุนัน บำรุง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอารีย์ จงภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวอารีย์ จงภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุชมณกุนต์ มณีรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายฐานิศ ภาคีชีพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชาลิสา เก่งทันการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
account_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
account_circle กองการเจ้าหน้าที่
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
จ.อ.จารึก เจียมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
จ.อ.จารึก เจียมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นางศิริวรรณ อังสนั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจรรจิรา สุขสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
น.ส.กมลมารดา ภัทรโชติกาญจนา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรามนรินทร์ หรั่งแร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพิมศคินา แก้วสกลพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
account_circle กองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
นางดาราวรรณ ศรีใสดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นางดาราวรรณ ศรีใสดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวณัฐรุจา วิเลปะนะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวอัจฉรา พึ่งนาม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางพรพิมล ตันอารีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายตติยวัตร วัฒนลัด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ