องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle สำนักปลัดฯ
นางสาว กัลฑริดา ลลนาธีรกุล
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวณีรนุช ปุราณสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นายชัยยะ มหาปราบ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายมานะ ไทยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ
นายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
จ.อ.พรชัย ดลไพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพินรัตน์ กะระโสภณ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสาวบุษกร เอี่ยมเกิด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสมคิด บัวงาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางภคมน คุ้มญาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววรณิก ทับทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวจริญญา จันทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวฐิติมา ศรีทองสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นางสาวฉัตรวรุณ ดวงแข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส.ท.คณิศร มีสันทัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางณฐมน อินประไพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนันทิกร มีสันทัด
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน