องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699384-8 โทรสาร 036-520030

รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 158
เมื่อวาน 434
เดือนนี้ 15,498
เดือนที่แล้ว 31,306
ทั้งหมด 81,700

account_balance โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี

โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี.


ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมรับผิดชอบเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด  ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโครงสร้าง  ดังนี้

 
 
 ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 

     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับ บัญชาตามกฎหมายข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  คือ นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร   มีรองนายกองค์การฯ  ๒ คน  คือ นายประเทือง  วิจารณ์ปรีชา และนายชัย  เอี้ยวเจริญ มีที่ปรึกษานายกองค์การฯ ๓ คน  คือ นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นายสมพงษ์  รัตนการุณพงษ์และนายสุรเดช  ทับทอง ทั้งรองนายกฯ  และที่ปรึกษานายกฯ  เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โครงสร้างส่วนราชการ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมี  มีนายเสรี  ยอดระยับ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับ บัญชาข้าราชการ และลูกจ้าง   และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย

     สำหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันแบ่งออกเป็น  ๑  สำนัก  ๖  กอง  ๑  หน่วยงาน  ดังนี้

    (๑)  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    มีนางเรวดี โตศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานในสำนักฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๒๑ คน ลูกจ้างประจำ ๒  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๑ คน  พนักงานจ้างทั่วไป ๑๖ คน

     (๒)  กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   มีนางสาวลำดวน ใจบาน ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ    ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองกิจการสภาฯ    ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๔  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน

    (๓)  กองแผนและงบประมาณ  มีนางบุญเตือน จะระ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองแผนฯ  ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๑  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๔  คน

     (๔)  กองคลัง   มีนางประทุม  ศรีใส  ผู้อำนวยการกองคลัง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองคลัง  ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๑๐ คน   ลูกจ้างประจำ ๑  คน   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๒ คน

     (๕)  กองช่าง  มีนายสมทรง อารมย์สุข ผู้อำนวยการกองช่าง   ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองช่าง  ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๑๘  คน    ลูกจ้างประจำ  ๑๑  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๒๓   คน  พนักงานจ้างทั่วไป  ๔๕  คน

     (๖)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีนายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกองที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการประเมินความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน

      (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน   มีนางนิตยาภรณ์  ปลูกรักษ์  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบฯ  ปัจจุบันมีข้าราชการ ๒ คน 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน ๑ คน  คือ  ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน  ๒ คน   คือ นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์  และ นายมนตรี แตงทอง

           (๑)  อำเภอเมือง  จำนวน  ๖  คน  ประกอบไปด้วย

                  -  นายธนากร ภู่สุวรรณ

                  -  นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์

                  -  นายนิยม นิยมชม

                  -  ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู

                  -  นายเสวก  วิงวอน

                  - นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย   

             (๒)  อำเภออินทร์บุรี  จำนวน  ๖ คน  ประกอบไปด้วย

                  -  นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวุฬ

                  -  นายไพบูลย์ เอดาศัย

                  -  นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ

                  -  นายธนพล สีตะระโส

                  -  พ.ท.สิงห์ สนธิ

                  -  นายมนตรี แตงทอง

              (๓)  อำเภอค่ายบางระจัน  จำนวน  ๓  ค น  ประกอบด้วย

                  -  นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ

                  -  นายวันชัย สืบชนะกิจกุล

                  -  นายสมคิด ม่วงเทศ

               (๔)  อำเภอพรหมบุรี  จำนวน  ๓  คน  ประกอบด้วย

                   -  นางสุวดี เขียวสะอาด

                   -  นายธรรมนูญ อภินันทร์

                   -  ร.ต.ท.ทองแดง  เทียนศรี

                (๕)  อำเภอท่าช้าง  จำนวน  ๒  คน   ประกอบไปด้วย 

                    -  นายตันติกร พาศิรายุธ

                    -  นายประเทือง นาคทอง

                 (๖)  อำเภอบางระจัน  จำนวน    ๔  คน  ประกอบไปด้วย 

                    -  นายกิติพงษ์ ทองอร่าม

                    -  นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย

                    -  นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ

                    -  นายกฤษิกร แช่มสุขขี

21 มกราคม 2564
โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี

โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี.

ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมรับผิดชอบเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด  ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโครงสร้าง  ดังนี้

 
 
 ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 

     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับ บัญชาตามกฎหมายข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  คือ นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร   มีรองนายกองค์การฯ  ๒ คน  คือ นายประเทือง  วิจารณ์ปรีชา และนายชัย  เอี้ยวเจริญ มีที่ปรึกษานายกองค์การฯ ๓ คน  คือ นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นายสมพงษ์  รัตนการุณพงษ์และนายสุรเดช  ทับทอง ทั้งรองนายกฯ  และที่ปรึกษานายกฯ  เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โครงสร้างส่วนราชการ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมี  มีนายเสรี  ยอดระยับ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับ บัญชาข้าราชการ และลูกจ้าง   และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย

     สำหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันแบ่งออกเป็น  ๑  สำนัก  ๖  กอง  ๑  หน่วยงาน  ดังนี้

    (๑)  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    มีนางเรวดี โตศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานในสำนักฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๒๑ คน ลูกจ้างประจำ ๒  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๑ คน  พนักงานจ้างทั่วไป ๑๖ คน

     (๒)  กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   มีนางสาวลำดวน ใจบาน ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ    ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองกิจการสภาฯ    ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๔  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน

    (๓)  กองแผนและงบประมาณ  มีนางบุญเตือน จะระ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองแผนฯ  ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๑  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๔  คน

     (๔)  กองคลัง   มีนางประทุม  ศรีใส  ผู้อำนวยการกองคลัง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองคลัง  ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๑๐ คน   ลูกจ้างประจำ ๑  คน   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๒ คน

     (๕)  กองช่าง  มีนายสมทรง อารมย์สุข ผู้อำนวยการกองช่าง   ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองช่าง  ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๑๘  คน    ลูกจ้างประจำ  ๑๑  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๒๓   คน  พนักงานจ้างทั่วไป  ๔๕  คน

     (๖)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีนายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกองที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการประเมินความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน

      (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน   มีนางนิตยาภรณ์  ปลูกรักษ์  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบฯ  ปัจจุบันมีข้าราชการ ๒ คน 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน ๑ คน  คือ  ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน  ๒ คน   คือ นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์  และ นายมนตรี แตงทอง

           (๑)  อำเภอเมือง  จำนวน  ๖  คน  ประกอบไปด้วย

                  -  นายธนากร ภู่สุวรรณ

                  -  นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์

                  -  นายนิยม นิยมชม

                  -  ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู

                  -  นายเสวก  วิงวอน

                  - นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย   

             (๒)  อำเภออินทร์บุรี  จำนวน  ๖ คน  ประกอบไปด้วย

                  -  นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวุฬ

                  -  นายไพบูลย์ เอดาศัย

                  -  นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ

                  -  นายธนพล สีตะระโส

                  -  พ.ท.สิงห์ สนธิ

                  -  นายมนตรี แตงทอง

              (๓)  อำเภอค่ายบางระจัน  จำนวน  ๓  ค น  ประกอบด้วย

                  -  นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ

                  -  นายวันชัย สืบชนะกิจกุล

                  -  นายสมคิด ม่วงเทศ

               (๔)  อำเภอพรหมบุรี  จำนวน  ๓  คน  ประกอบด้วย

                   -  นางสุวดี เขียวสะอาด

                   -  นายธรรมนูญ อภินันทร์

                   -  ร.ต.ท.ทองแดง  เทียนศรี

                (๕)  อำเภอท่าช้าง  จำนวน  ๒  คน   ประกอบไปด้วย 

                    -  นายตันติกร พาศิรายุธ

                    -  นายประเทือง นาคทอง

                 (๖)  อำเภอบางระจัน  จำนวน    ๔  คน  ประกอบไปด้วย 

                    -  นายกิติพงษ์ ทองอร่าม

                    -  นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย

                    -  นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ

                    -  นายกฤษิกร แช่มสุขขี

21 มกราคม 2564

บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน