องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
account_balance โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี
โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี.

ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมรับผิดชอบเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโครงสร้าง ดังนี้
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คือ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร มีรองนายกองค์การฯ ๑ คน คือ นาย วัฒนชัย มานะจิตร์ มีที่ปรึกษานายกองค์การฯ ๔ คน คือ นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์ และ นายอนิรุต นองเนือง ทั้งรองนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โครงสร้างส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนายเสรี ยอดระยับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย สำหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ สำนัก ๖ กอง ๑ หน่วยงาน ดังนี้ (๑) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานในสำนักฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๒๐ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๙ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๓๔ คน (๒) สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนางสาวลำดวน ใจบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในสำนักงานเลขานุการฯ ปัจจุบัน มีข้าราชการ ๔ คน (๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีนายชัชชนม์ เกษศรี ผู้อำนวยการกองกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองยุทธศาสตร์ฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ คน (๔) กองคลัง มีนางมยุรี ธรรมสกุล หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญซาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองคลัง ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๐ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๑ คน (๕) กองช่าง มีนายสมทรง อารมย์สุข ผู้อำนวยการกองช่าง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองช่าง ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๔ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๒๖ คน (๖) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกองที่กำหนดขึ้นเพื่อรองรับความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน (๗) กองสาธารณสุข มีนางสาวธัชกร บุญเลิศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ทำหน้าที่บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานภายในกองสาธารณสุข ปัจจุบันยังมีข้าราชการ ๑ คน (๘) กองการเจ้าหน้าที่ มีนางบุญเตือน จะระ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๕ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๒ คน (๙) หน่วยตรวจสอบภายใน มีนางนิตยาภรณ์ ปลูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบๆ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑ คน
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ คน คือ ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ คน คือ นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ และ นายมนตรี แตงทอง (๑) อำเภอเมือง จำนวน ๖ คน ประกอบไปด้วย - นายธนากร ภู่สุวรรณ - นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ - นายนิยม นิยมชม - ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู - นายเสวก วิงวอน - นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย (๒) อำเภออินทร์บุรี จำนวน ๖ คน ประกอบไปด้วย - นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวุฬ - นายไพบูลย์ เอดาศัย - นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ - นายธนพล สีตะระโส - พ.ท.สิงห์ สนธิ - นายมนตรี แตงทอง (๓) อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน ๓ ค น ประกอบด้วย - นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ - นายวันชัย สืบชนะกิจกุล - นายสมคิด ม่วงเทศ (๔) อำเภอพรหมบุรี จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย - นางสุวดี เขียวสะอาด - นายธรรมนูญ อภินันทร์ - ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี (๕) อำเภอท่าช้าง จำนวน ๒ คน ประกอบไปด้วย - นายตันติกร พาศิรายุธ - นายประเทือง นาคทอง (๖) อำเภอบางระจัน จำนวน ๔ คน ประกอบไปด้วย - นายกิติพงษ์ ทองอร่าม - นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย - นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ - นายกฤษิกร แช่มสุขขี
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69