messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายชัชชนม์ เกษศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวศศิณี ศรีชำนิ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
นางสุภานัน สว่างพร้อม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นางอรทัย ใจแสน
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
นางอรพินธ์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางจิตรอารี เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิจิตรา สีนอเพีย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชลธิชา อยู่แพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเกศินี นักคิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอัยย์ญาดา บัวพุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปัทมา มูลธิโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ