องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 35
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 34
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 34
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 41
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 41
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 41
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ บริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 50