องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๑๒
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 28
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 24
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 35
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 21
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 27
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 33
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 18
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 25
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 22
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่านในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 19
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๙
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 26
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 22
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 29
กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 23
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 120
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 107
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 102
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 94
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 106
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 102
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 104
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 98
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 97
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 99
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 107
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 93
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 115
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 88
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 99
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 104
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 90
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 97
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 90
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 121
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ บริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 163
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔)
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2554 | เปิดอ่าน : 18