องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 83
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 81
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 68
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 77
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 70
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 68
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 66
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 77
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 70
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 73
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 74
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 99
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ บริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 103