องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699384-8 โทรสาร 036-520030


รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 728
เมื่อวาน 1,547
เดือนนี้ 17,512
เดือนที่แล้ว 29,764
ทั้งหมด 78,077

check_circle คลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.สิงห์บุรี

คลินิกเซ็นเตอร์


ความเป็นมา

     คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13 /2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรของ อปท. เสนอ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ อปท. กำหนดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ อปท. ร่วมกับประชาชนและหน่วยงาน / องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์เครือข่าย หรือ Clinic Center ให้ครอบคลุม 75 จังหวัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” เป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงานระหว่างส่วนราชการ สร้างแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. โดยเน้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่

3. เพื่อให้ อปท. เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา อปท. ในลักษณะของการสร้างศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่น

Clinic Center

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center วัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.โดยเน้นการมีส่วนร่วมกันและแบ่งปันความรู้กันระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา เอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไข ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นลักษณะเครือข่าย

อำนาจหน้าที่

1. ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด

2. ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

3. จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ

4. สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน

5. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 4 เดือน

5 พฤษภาคม 2563
คลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.สิงห์บุรี

คลินิกเซ็นเตอร์

ความเป็นมา

     คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13 /2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรของ อปท. เสนอ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ อปท. กำหนดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ อปท. ร่วมกับประชาชนและหน่วยงาน / องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์เครือข่าย หรือ Clinic Center ให้ครอบคลุม 75 จังหวัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” เป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงานระหว่างส่วนราชการ สร้างแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. โดยเน้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่

3. เพื่อให้ อปท. เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา อปท. ในลักษณะของการสร้างศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่น

Clinic Center

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center วัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.โดยเน้นการมีส่วนร่วมกันและแบ่งปันความรู้กันระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา เอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไข ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นลักษณะเครือข่าย

อำนาจหน้าที่

1. ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด

2. ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

3. จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ

4. สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน

5. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 4 เดือน

5 พฤษภาคม 2563

บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน