ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง