ชื่อเรื่อง : ซื้อกังหันเติมอากาศโซล่าเซลส์ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง