ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง ๓๒ คันคลองชลประทาน ม.๔ เชื่อมต่อ ม.๕ ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง