ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 เชื่อมต่อ ม.10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง