ชื่อเรื่อง : ซื้อสีสเปรย์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในโครงการภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง