ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการช่วยเหลือประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง