ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องรองปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง