ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง