ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง