ชื่อเรื่อง : โครงการจัดซื้อและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย