ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง