ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ สห ๕๑๐๐๔/๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง