ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีดำ ชนิด NETWORK สำหรับกระดาศ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง