ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำนักปลัด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง