ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอท่าช้าง จำนวน 14 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง