ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาลงสื่อโฆษณาทางวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง