ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง