ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถตักล้อยาง920 (018-19-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง