ผลสำรวจความพึงพอใจสำนักงาน อบจ.สิงห์บุรี (จำนวน 9 คน)
เพศ
ชาย
44%
หญิง
56%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
40%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
20%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
20%
อื่นๆ
20%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
50%
พอใจมาก
10%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
10%
พอใจน้อยที่สุด
20%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
24%
พอใจมาก
24%
ปานกลาง
19%
พอใจน้อย
14%
พอใจน้อยที่สุด
19%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
24%
พอใจมาก
29%
ปานกลาง
24%
พอใจน้อย
6%
พอใจน้อยที่สุด
18%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
40%
พอใจมาก
30%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
10%
พอใจน้อยที่สุด
10%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
50%
พอใจมาก
20%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
10%
พอใจน้อยที่สุด
10%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
40%
พอใจมาก
20%
ปานกลาง
20%
พอใจน้อย
10%
พอใจน้อยที่สุด
10%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
42%
พอใจมาก
8%
ปานกลาง
17%
พอใจน้อย
17%
พอใจน้อยที่สุด
17%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
71%
พอใจมาก
0%
ปานกลาง
14%
พอใจน้อย
14%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
18%
พอใจมาก
45%
ปานกลาง
9%
พอใจน้อย
18%
พอใจน้อยที่สุด
9%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
40%
พอใจมาก
30%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
10%
พอใจน้อยที่สุด
10%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
56%
พอใจมาก
22%
ปานกลาง
11%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
11%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
100%
พอใจมาก
0%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
80%
พอใจมาก
0%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
20%
พอใจน้อยที่สุด
0%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
80%
พอใจมาก
20%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
40%
พอใจมาก
60%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
80%
พอใจมาก
20%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีค่ะ -