ผลสำรวจความคิดเห็น (จำนวน 17 คน)
เพศ
ชาย
87%
หญิง
13%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
65%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
18%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
12%
อื่นๆ
6%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
7%
พอใจมาก
4%
ปานกลาง
4%
พอใจน้อย
39%
พอใจน้อยที่สุด
4%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
17%
พอใจมาก
11%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
6%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
10%
พอใจมาก
10%
ปานกลาง
5%
พอใจน้อย
5%
พอใจน้อยที่สุด
10%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
6%
พอใจมาก
6%
ปานกลาง
6%
พอใจน้อย
6%
พอใจน้อยที่สุด
6%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
13%
พอใจมาก
6%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
6%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
8%
พอใจมาก
0%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
8%
พอใจมาก
0%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ บริการดีเยี่ยมครับ