ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร (ฟางอัดก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง