ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐ ๕๗ ๐๑๖๕ จากห้องประชุมสภาฯ ไปติดตั้งที่ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง