ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง สำหรับใช้อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง