ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : JYdSgnzThu24141.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้