องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
group การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบนโยบาย การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบนโยบาย การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และกำหนดมาตรการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนักในการป้องกันการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนักในการป้องกันการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติ ในการนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี และวัดม่วงชุม ได้สนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ โดย นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยความร่วมมือกันของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

โครงการอบรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการสาธารณะ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาในการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน และผู้นำองค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ได้รับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบ ขั้นตอน วิธีการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงรับทราบแนวทางการจัดทำบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ โดยมี นายทะนง ตะภา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 7 ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องอบรมสัมมนา โรงแรมเฟสลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท
ภาพกิจกรรมนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลรองรับการประเมินมีความถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบข้อมูล ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ภาพกิจกรรม


ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129